OBCHODNÉ PODMIENKY


Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

Obchodné meno   
Ulica a číslo
PSČ a mesto

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
 

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v registri

31644392
2020577526
SK2020577526
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, Vlož.: 3118/L.
 

Bankové spojenie:

ČSOB Ružomberok: 4014584391/7500, IBAN: SK19 7500 0000 0040 1458 4391


Telefón/Mobil:
E-mail:

+421 44 430 46 62
eshop@in-eco.sk
 

Príjem objednávok cez e-shop:

nonstop
 

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 8.00 do 16.00 hod
Sobota – Nedeľa: Zatvorené
 

Zodpovedný vedúci:

Igor Tomek
 

prevádzka:

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline
pre Žilinský kraj
Predmestská 71
011 79  Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk
 

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je IN-ECO, s.r.o., so sídlom Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
2. Predávajúcim je IN-ECO, s.r.o., so sídlom Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, Vlož.: 3118/L.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope https://www.vyvevy-predaj.sk/ je spoločnosť IN-ECO, s.r.o., so sídlom Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku
. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvynekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
9. Faktúra za nákup tovaru je vyhotovená predávajúcim v elektronickej podobe a to prostredníctvom naskenovanej listinnej faktúry ktorá je zaslaná kupujúcemu elektronicky s čím kupujúci vyjadruje svoje neodvolateľný súhlas. Elektronická faktúra obsahuje všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade výslovnej dodatočnej žiadosti kupujúceho zašle predávajúci bezodkladne faktúru kupujúcemu aj v listinnej podobe.

 

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
2.  Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b. platba pri osobnom prevzatí na predajni
c. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
d. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
e. platbu na základe darčekového poukazu.
2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
b. zľavu za opakovaný nákup,
c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
1.a. kuriérskej spoločnosti,
1.b. osobne v sídle spoločnosti,

 

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu. Tovar do 1kg – 7,90 €
b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu. Tovar nad 1kg – 9,90 €
2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote
, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
2. V prípade uplatnenia reklamácie na tovar alebo služby, ktoré sú ešte vo vlastníctve predávajúceho je predávajúci povinný reklamáciu na takýto tovar alebo služby vybaviť len vtedy, ak dôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie , resp. dodaním tovaru.

  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

  3. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3.) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby, pre tým, ako m je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

  4. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku nemožno uplatniť na tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

  5. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. .

 

Článok X.

Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačný poriadok

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a služieb je uvedená v osobitnom dokumente s názvom „Reklamačný poriadok“ uvedený v webovej stránke predávajúceho.

Článok XI.

Záruka za akosť

1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na tovar dodaný predávajúcim je 24 mesiacov, ak je na tovare alebo obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

2.Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ktorá je potrebná na užívanie objednaného tovaru ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným opotrebením a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť, ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

3.Kupujúci prejavom záujmu o kúpu tovaru s batériou, zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu užívania batérie spolu so zariadením dňom ich prevzatia. Prejav záujmu kupujúceho o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie.

4.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať ako vada vzniknutá v záručnej dobe.

Článok XII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XIII.
Osobné údaje

V znení zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri objednávaní/registrácii budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti). Tieto údaje sú potrebné pre dodanie Vami objednaného tovaru na Vami zadanú adresu. Spoločnosť IN-ECO, spol. s r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov. Chceme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje nepoužívame na marketingové účely.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám podľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť IN-ECO, s.r.o, so sídlom IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, IČO: 31644392


Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame tieto osobné údaje našich zákazníkov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, či vybavovania reklamácií. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu).

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
•    Kuriérske a prepravné spoločnosti
•    Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
•    Advokátske a právne kancelárie
•    Súdy a orgány činné v trestnom konaní
•    Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov v prípade plnenie zmluvy je po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva:
•    na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
•    na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili,
•    na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
•    Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
•    na obmedzenie spracúvania,
•    na prenositeľnosť údajov k inému prevádzkovateľovi
•    podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421/44/4304662, písomne na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, alebo  e-mailom: info@in-eco.sk. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

V prípade požiadavky na informácie sa môžete na nás obrátiť telefonicky na čísle +421/44/4304662, písomne na adrese IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, alebo  e-mailom:
info@in-eco.sk

Článok XIV.

Alternatívne riešenie sporu

1. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

Článok V,
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5.
Právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. a to predovšetkým Zákonom č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonníka, Zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa Zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonovZákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. ako aj Zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a 27.4.2020